หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร
Email This Print This 

ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

รายชื่อผู้ถือหน่วย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 7 มิถุนายน 2560

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 81,093,500 25.3417%
2 นายสันติ ศันสนียเกียรติ 2,499,000 0.7809%
3 MR.HSIEH HUNG YU 2,200,000 0.6875%
4 KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 2,135,400 0.6673%
5 นางวินนา โคจิม่า 1,800,000 0.5625%
6 นางวรรณลี ฉั่วศิริพัฒนา 1,500,000 0.4688%
7 น.ส. อัสนีย์ คงศักดินาสาร 1,400,000 0.4375%
8 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 1,300,000 0.4063%
9 นางจักรีเดช์ เอมทิกุล 1,200,000 0.3750%
10 นายวิศิษฏ์ วงศ์สัมพันธ์เวช 1,078,500 0.3370%