หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร
Email This Print This 

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกิน 20% ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

อ้างถึงหนังสือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2550 ซึ่งให้กองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงเหตุผล หากงบกำไรขาดทุนในงวดใดมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อนนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนของผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี 2559 กองทุนรวมมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 226.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีกำไรสุทธิจากการลงทุนเท่ากับ 113.39 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี 2559 กองทุนมีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ 2,294 ล้านบาท ลดลงจาก 2,426 ล้านบาทในปี 2558 ทำให้กองทุนรวมมีการรับรู้การขาดทุนสุทธิยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนรวมเป็นจำนวน 132 ล้านบาทในปี 2559 เทียบกับ 404 ล้านบาทในปี 2558 รวมถึงในปี 2559 กองทุนรวมมีรับรู้รายได้เงินสมทบจากการปรับลดค่าเช่า จำนวน 124.85 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2559 กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 134.29ล้านบาท หรือ 0.4196 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานที่ 290.61 ล้านบาท หรือ 0.9081 บาทต่อหน่วยในปี 2558