หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร
Email This Print This 

งบการเงิน

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

  หมายเหตุ พ.ศ. 2559 (บาท) พ.ศ. 2558 (บาท)
สินทรัพย์      
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
(ราคาทุน 3,123,110,000 บาท ในปี 2558 และ 2557)
4, 5 2,294,000,000 2,426,000,000
เงินฝากธนาคาร 4, 6 43,122,008 30,503,085
ลูกหนี้ค่าเช่า 4, 7 14,338,448 17,442,967
ดอกเบี้ยค้างรับ 330,156 93,211
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 141,094 114,203
สินทรัพย์อื่น - 11,550
รวมสินทรัพย์ 2,351,931,706 2,474,165,016
 
หนี้สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4 17,469,136 14,248,999
รวมหนี้สิน 17,469,136 14,248,999
 
สินทรัพย์สุทธิ 2,334,462,570 2,459,916,017
 
สินทรัพย์สุทธิ
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8 3,085,440,000 3,110,464,000
ขาดทุนสะสม 8 -750,977,430 -650,547,983
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 7.2952 บาทต่อหน่วย ในปี 2559 และ 7.6872 บาทต่อหน่วย ในปี 2558 คำนวณจากหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 320,000,000 หน่วย) 2,334,462,570 2,459,916,017

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

  หมายเหตุ พ.ศ. 2559 (บาท) พ.ศ. 2558 (บาท)
รายได้จากการลงทุน    
รายได้ค่าเช่า 4 225,000,000 225,000,000
ดอกเบี้ยรับ 608,095 262,305
รายได้อื่น 6,674,640 161,448
รวมรายได้ 357,132,139 225,423,753
 
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโรงแรม   27,155,049 37,179,266
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 4 3,978,383 4,510,371
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 4 1,503,457 1,678,368
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 4 795,677 902,074
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหารกองทุน 4,668,690 3,780,539
หนี้สงสัยจะสูญ 7 52,917,659 64,157,284
รวมค่าใช้จ่าย 90,841,586 112,032,991
 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 266,290,553 113,390,762
 
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน 5 -132,000,000 -404,000,000
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน -132,000,000 -404,000,000
 
การลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 134,290,553 -290,609,238