หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัทของเรา

กดที่นี่เพื่อสมัคร
Email This Print This 

รายงานสรุปจ่ายเงินปันผล

รายงานสรุปการจ่ายเงินปันผล
รอบการจ่ายเงินปันผล 1 ม.ค. 54 – 31 มี.ค. 54

 

ข้อมูลหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31มี.ค. 54
ราคาหน่วยลงทุน 8.55 บาทต่อหน่วย รอบการจ่ายเงินปันผล 1 ม.ค. 54 – 31 มี.ค. 54
จำนวนหน่วยลงทุน 320 ล้านหน่วย ปันผลต่อหน่วยลงทุน 0.1780 บาทต่อหน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.8197 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 8.44% *
Premium (Discount) (20.98%) วันประกาศ XD 8 มิ.ย. 54
วันที่จดทะเบียนกองทุน 25 ก.ย. 51 วันปิดสมุดทะเบียน 13 มิ.ย. 54
    วันจ่ายเงินปันผล 20 มิ.ย. 54
* อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคำนวณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 54 ที่ราคาหน่วยละ 8.55 บาท

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไรย้อนหลัง  รอบการจ่ายเงินปันผล วันประกาศ XD วันปิด
สมุดทะเบียน
วันจ่าย
เงินปันผล
ปันผล
ต่อหน่วยลงทุน
ดาวน์โหลด
2560 1 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 1 ก.ย. 60 6 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 0.0710  
  1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 2 มิ.ย. 59 7 มิ.ย. 59 20 มิ.ย. 59 0.1600  
2559 1 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 25 พ.ย. 59 30 พ.ย. 59 19 ธ.ค. 59 0.1155  
  1 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 15 ก.ย. 59 20 ก.ย 59 28 ก.ย. 59 0.4600  
  1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 7 มิ.ย. 59 10 มิ.ย. 59 21 มิ.ย. 59 0.1580  
2558 1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 1 ธ.ค. 58 4 ธ.ค. 58 17 ธ.ค. 58 0.0940  
  1 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 4 ก.ย. 58 9 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58 0.0550  
1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 4 มิ.ย. 58 9 มิ.ย. 58 18 มิ.ย. 58 0.1600  
2557 1 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 27 พ.ย. 57 2 ธ.ค. 57 17 ธ.ค. 57 0.0950  
1 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 4 ก.ย. 57 9 ก.ย. 57 18 ก.ย. 57 0.0950  
1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 4 มิ.ย. 57 9 มิ.ย. 57 17 มิ.ย. 57 0.1200  
2556 1 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56 28 ส.ค. 56 2 ก.ย. 56 11 ก.ย. 56 0.0430  
  1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56 23 พ.ค. 56 7 มิ.ย. 56 14 มิ.ย. 56 0.1450  
2555 1 ต.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 22 ก.พ. 56 28 ก.พ. 56 8 มี.ค. 56 0.2790  
  1 ก.ค. 55 - 30 ก.ย. 55 27 พ.ย. 55 30 พ.ย. 55 12 ธ.ค. 55 0.1530  
  1 เม.ย. 55 - 30 มิ.ย. 55 27 ส.ค. 55 30 ส.ค. 55 7 ก.ย. 55 0.1530  
  1 ม.ค. 55 - 31 มี.ค.55 28 พ.ค. 55 31 พ.ค. 55 11 มิ.ย. 55 0.1650  
2554 1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 23 ก.พ. 55 28 ก.พ. 55 9 มี.ค. 55 0.4106  
  1 ก.ค. 54 - 30 ก.ย. 54 28 พ.ย. 54 1 ธ.ค. 54 9 ธ.ค. 54 0.1600  
  1 เม.ย. 54 - 30 มิ.ย. 54 24 ส.ค. 54 29 ส.ค. 54 05 ก.ย. 54 0.1540  
  1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค.54 8 มิ.ย. 54 13 มิ.ย. 54 20 มิ.ย. 54 0.1780  
2553 1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 8 มี.ค. 54 11 มี.ค. 54 18 มี.ค. 54 0.4502
  1 ก.ค. 53 - 30 ก.ย. 53 23 พ.ย. 53 26 พ.ย. 53 3 ธ.ค. 53 0.1540
  1 เม.ย. 53 - 30 มิ.ย. 53 24 ส.ค. 53 27 ส.ค. 53 3 ก.ย. 53 0.1284
  1 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53 26 พ.ค. 53 1 มิ.ย. 53 8 มิ.ย. 53 0.1768
2552 1 ต.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52 18 มี.ค. 52 23 มี.ค. 52 30 มี.ค. 52 0.3584
  1 ก.ค. 52 - 30 ก.ย. 52 23 พ.ย. 52 26 พ.ย. 52 4 ธ.ค. 52 0.1531
  1 เม.ย. 52 - 30 มิ.ย. 52 24 ส.ค. 52 27 ส.ค. 52 4 ก.ย. 52 0.1715
  1 ม.ค. 52 - 31 มี.ค. 52 25 พ.ค. 52 28 พ.ค. 52 5 มิ.ย. 52 0.1718
  25 ก.ย. 51 - 31 ธ.ค. 51 11 มี.ค. 52 16 มี.ค. 52 25 มี.ค. 52 0.2324